Om terapin

Metoder som jag jobbar med:

Psykodynamisk terapi

Grundtanken i psykodynamisk terapi är att människan har ett omedvetet inre liv, som formas huvudsakligen av tidigare nära relationer. Dessa tidigare relationer och anknytningarna som formas därav fortsätter att vägleda oss livet ut. Omedvetet försvar mot störande känslor, rädslor och inre konflikter kan leda till psykiska symptom och begränsningar i våra vuxna relationer.

Arbetet styrs av gemensamt utforskande av klientens inre liv - känslor, tankar och beteende, där syftet är att ge klienten ökad kontakt med, och kunskap om hur hon/han fungerar i relation till sig själv och andra. Självinsikten som denna utforskningsprocess leder till, minskar i sin tur symptomen, skapar mer funktionella inre strukturer och mer mogna och autentiska relationer till andra.

I den psykodynamiska terapin som jag bedriver läggs också stor vikt vid känslor och vid själva relationen mellan klient och terapeut, och hur denna kan användas för att främja klientens utveckling. En trygg anknytning till en annan person är nyckeln till att få kontakt med och bearbeta tidigare outhärdliga känslor. Genom en trygg anknytning till just terapeuten kan klienten få erfara nya relationella upplevelser som i sin tur skapar strukturell psykologisk förändring. D.v.s. att kunna se sig själv i relation till andra och andra i relation till sig själv i ett nytt, mer autentiskt och livsbejakande ljus.

Compassionfokuserad terapi

Compassionfokuserad terapi är en integrativ terapiform, som har sin grund i KBT. Den har sina teoretiska rötter i anknytningsteori, evolutionär teori, hjärnforskning och Buddhistisk meditation. Fokus i terapin är på självmedkänsla och att bygga upp en inre trygghet samt ett kärleksfullt förhållningssätt gentemot sig själv och omvärlden. Man jobbar med tankar, känslor och beteende för att aktivera hjärnans inbyggda omhändertagandesystem. Tillgång till detta system hjälper oss att tolerera obehag, ha förståelse för våra svårigheter och motivera oss till förändring. Metoden passar egentligen alla, eftersom vi alla mår bra genom att träna hjärnan i välmående. Men compassionfokuserad terapi är särskilt effektfull om man har mycket ångest, oro, självkritik, svårt att reglera känslor eller upplever svårigheter i nära relationer.

AEDP-Accelerated experiential dynamimic psychotherapy

AEDP är en terapiform som har sina rötter i den psykodynamiska skolan. Terapiformen hämtar inspiration även från anknytningsteori, neurobiologi samt affektteori. Utgångspunkten i AEDP är att vi föds med självläkande krafter inom oss vilka aktiveras i ett mänskligt, genuint möte med en varm, empatisk och lyhörd terapeut. Anknytningstrauma och psykisk ohälsa handlar oftast om att man blir lämnad ensam med outhärdliga känslor och upplevelser. Att ha haft denna erfarenhet av att vara ensam med något som är omöjligt att bära, gör oss rädda för starka känslor och då undviker vi dem till varje pris. I ett tryggt utrymme med en autentisk, medkänslig och engagerad terapeut kan försvaren kring dessa en gång outhärdliga känslor/upplevelser läggas åt sidan, och de ursprungliga smärtsamma känslorna/upplevelserna medvetandegöras, bearbetas och härbärgeras. Detta underlättar en känsla av fullständighet, igenkänning och blommandet av ens sanna själv - det genuina självet, till skillnad från självet som man har utvecklat och fastnat i för att överleva.

ACT (Acceptance and commitment therapy)

Grundtanken inom ACT är att vi människor undviker inte bara det som är obehagligt/farligt, utan också tankar/känslor och minnen som är kopplade till det farliga/obehagliga. Målet inom ACT är att genom Mindfulness och Acceptansprocesser, kunna hitta ett förhållningssätt till dessa tankar/känslor och minnen. Ett förhållningssätt som minskar "onödigt lidande", och hjälper oss att leva ett rikt och meningsfullt liv i samklang med våra värderingar.

Mindfulness

Mindfulness kan beskrivas som ett förhållningssätt som består av en icke dömande, öppen, tillåtande och kärleksfull inställning både mot sig själv och till livet i stort. Det är ett tillstånd av medvetenhet där vi i vardagen riktar vår uppmärksamhet på det som sker ögonblick för ögonblick. Med mindfulness lär vi oss att vara mer koncentrerade på det som händer just nu och inte grubbla över det som redan har skett och oroa oss för mycket för framtiden. Mindfulness är effektivt vid bl.a. stresshantering, avspänning och uppmärksamhetsträning. Den har också kliniskt bevisad effektivitet vid behandling av ångest och depression. Mindfulness utökar även vår livskvalitet och bidrar positivt till våra intima relationer, genom den utökade kropps/självkännedomen, förbättrade känsloregleringen samt reflektionsförmågan som följer med regelbunden träning.